به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ، درآغاز افتتاحیه دکتر احد ضابط ریاست دانشگاه، ضمن خوشامد گویی به میهمانان، همکاری دانشگاههای دوکشور را، زمینه توسعه منطقه دانست وخواستار تلاش بیشتر دانشگاههای...

۱۶ مهر ۱۴۰۲

Search in Study Fields

رشته تحصیلی:
دانشکده:

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

بورسیه تحصیلی

بورسیه تحصیلی

2500 دانشجوی بین المللی
8000 دانش آموخته بین المللی
440 نظام رتبه بندی لایدن
522 نظام رتبه بندی سایماگو
800 نظام رتبه بندی شانگهای
1000 نظام رتبه بندی تایمز