دانشگاه فردوسی مشهد به‌عنوان سومین دانشگاه ایران از نظر قدمت در سال 1328 در شهر مقدس مشهد تاسیس گردید. در سال 1334 با صدور مجوز دیگری دانشکدۀ ادبیات با پنج رشتۀ جداگانه تأسیس شد. با گسترش آموزش عالی در کشور به‌ترتیب دانشکدۀ معقول و منقول (که بعدها به الهیات تغییر نام یافت) دانشکدۀ علوم، دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشکدۀ علوم دارویی و تغذیه، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشکدۀ مهندسی، مؤسسۀ بینایی‌سنجی، دبیرستان دانشگاه و مرکز تعلیمات به مجموعه دانشگاه مشهد که از سال 1353 به دانشگاه فردوسی تغییر نام یافته بود، افزوده شد . ضرورت گسترش آموزش پس از انقلاب اسلامی سبب شد که پس از تغییر در برخی واحدها و تفکیک دانشگاه علوم پزشکی از دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی، دانشکدۀ دامپزشکی، آموزشکدۀ کشاورزی شیروان، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم ریاضی، پژوهشکدۀ علوم گیاهی، مرکز تحقیقات زمین‌لرزه‌شناسی، کالج دانشگاه، دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی یکی پس از دیگری به مجموعه واحدهای دانشگاه اضافه شود.

این دانشگاه به‌عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه شرق کشور، اکنون از وجود بیش از 800 عضو هیأت علمی متخصص و پرتلاش برخوردار است. در حال حاضر تعداد بیش از 25000 دانشجو در مقاطع  در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل می باشند که از این تعداد بیش از 2000 دانشجوی بین المللی را شامل می شود.

همچنین طی دوسال اخیر دانشگاه فردوسی مشهد با تمرکز بر دیپلماسی علمی، توانسته دستاوردهای خوبی را در عرصه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی در کشور و جهان کسب کرده است و در حال حاضر رتبۀ دوم دانشگاه‌های جامع کشور را به خود اختصاص داه است و در برخی از عرصه‌ها از جمله پذیرش دانشجویان بین‌المللی و دیپلماسی علمی در کشور، جایگاه نخست را در بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دارد که این تبادل علم و دانش و تربیت نسل‌های جوان در کشورهای مختلف می‌تواند یک شبکۀ علمی بزرگ و یک ارتباط علمی-فرهنگی قوی بین ملت‌ها ایجاد نماید.

 

فارسی

 

 

 
        

فهرست مطالب:

مقدمه
حوزه ریاست دانشگاه
معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی
معاونت اداری و مالی
معاونت پژوهش و فناوری
معاونت دانشجویی
معاونت  فرهنگی و اجتماعی
معاونت طرح و برنامه
نهادها و تشكل های دانشگاه
دانشكده ها و پژوهشكده ها
دانشكده ادبیات و علوم انسانی
دانشكده الهیات و معارف اسلامی
دانشكده علوم ورزشی
دانشكده دامپزشكی
دانشكده علوم اداری و اقتصاد
دانشكده علوم
دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشكده علوم ریاضی
دانشكده كشاورزی
دانشكده معماری و شهرسازی و هنر اسلامی
دانشكده منابع طبیعی و محیط زیست
دانشكده مهندسی
پژوهشكده علوم گیاهی
پژوهشكده هوا خورشید


 

English

 

 

 

Table of Contents:

Introduction
Settling in
Faculty of Agriculture
Faculty of Architecture, Urbanism and Islamic Art
Faculty of Economics and Business Administration
Faculty of Education and Psychology
Faculty of Engineering
Faculty of Letters and Humanities
Faculty of Mathematical Sciences
Faculty of Natural Resources and Environment
Faculty of Sciences
Faculty of Sport Sciences
Faculty of Theology and Islamic Studies
Faculty of Veterinary Medicine
Faculty of Law and Political Sciences
Research Institutes & Centers
Centers of Excellence
Scientific and Scholarly Journals
International Academic Relations Department (INTR)
MOUs Signed
International Students’ Office (ISO)
Center for Teaching Persian Language (CTPL)


   French

 

 

 

Table des Matières:

Introduction
S'installer dans
Faculté d'agriculture
Faculté d'architecture, d'urbanisme et d'art islamique
Faculté d'économie et administration des affaires
Faculté d'éducation et de psychologie
Faculté d'ingénierie
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Faculté des sciences mathématiques
Faculté des ressources naturelles et de l'environnement
Faculté des sciences
Faculté des sciences du sport
Faculté de théologie et études islamiques
Faculté de médecine vétérinaire
Faculté de droit et sciences politiques
Instituts et centres de recherche
Centres d'excellence
Journaux Scientifiques et Scientifiques
Département international des relations académiques
Signatures signées
Bureau international des étudiants
Centre d'enseignement de la langue persane

      


 Russian

 

Содержание:

Введение
S'installer dans
Факультет сельского хозяйства
Факультет архитектуры, d'urbanisme et d'art islamique
Faculté d'économie и администрация des affaires
Факультет гуманитарных наук и психологии
Faculté d'ingénierie
Факультет искусств и наук Хьюминес
Факультет математических наук
Faculté des ressources naturelles et de l'environnement
Факультет наук
Факультет естественных наук
Факультет исследований и исследований
Faculté de médecine vétérinaire
Факультет гуманитарных наук и политических наук
Институты и центры рекрутинга
Центры передового опыта
Journaux Scientifiques and Scientifiques
Департамент международных отношений
Подписи подписей
Бюро международных исследований
Центр d'enseignement de la langue persane

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

بورسیه تحصیلی

بورسیه تحصیلی

2500 دانشجوی بین المللی
8000 دانش آموخته بین المللی
440 نظام رتبه بندی لایدن
522 نظام رتبه بندی سایماگو
800 نظام رتبه بندی شانگهای
1000 نظام رتبه بندی تایمز