1. تصحيح آيين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي و لحاظ فعاليتهاي علمي بين المللي در روند ارتقا اعضاي هيات علمي ( تاریخ 1398/2/18)
  2. مجوز برگزاری دوره مشترک دکتری ادبیات فرانسه با همکاری دانشگاه سوربن کشور فرانسه ( تاریخ 1398/1/19)
  3. دستورالعمل نحوه تشويق و حمايت از فعاليت هاي بين المللي اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد” (در تاريخ 97/11/29  درشوراي سياست گذاري امور بين الملل دانشگاه به تصویب رسید)
  4. دستورالعمل پذيرش دوره دكتري پژوهش محور ويژه متقاضيان غيرايراني دانشگاه فردوسي مشهد  (اين دستورالعمل در ١٣ ماده و ٦ تبصره در تاريخ 1397/10/3 در شورای سیاست گذاری امور بین الملل دانشگاه به تصویب رسید)
  5. افزایش سقف هزینه های قابل پرداخت به اعضای هیات علمی برای شرکت در مجامع علمی معتبر خارج از کشور ( دستور پانزدهم از صورتجلسه هشتمین نشست عادی هیات منای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ 1396/05/17 )
  6. " دستورالعمل شيوه پذيرش دانشجويان پسا دکتري و دوره هاي کوتاه مدت مطالعاتي ويژه دانشجويان غيرايراني"  بنابر مصوبه چهلمين جلسه شوراي سياستگذاري امور بين الملل دانشگاه دستورالعمل شيوه پذيرش دانشجويان پسا دکتري و دورههاي کوتاه مدت  مطالعاتي ويژه دانشجويان غيرايراني به تصويب رسيد.  1398

 

 

 

 

 

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

بورسیه تحصیلی

بورسیه تحصیلی

2500 دانشجوی بین المللی
8000 دانش آموخته بین المللی
440 نظام رتبه بندی لایدن
522 نظام رتبه بندی سایماگو
800 نظام رتبه بندی شانگهای
1000 نظام رتبه بندی تایمز