نام ونام خانوادگی              دوران تصدی
 khajavi دکتر محمد کاظم خواجویان  1385تا 1360
 nader jahangiri دکتر نادر جهانگیری  1360تا 1366
 gholamhassan-khavari  غلامحسین خاوری  1366تا 1370
 ail piravi  دکتر علی پیروی  1370تا 1374
 abolbashari  دکتر محمد حسین ابوالبشری  1374تا 1377
 mohammad-reza-hashemi  دکتر سید محمد رضا هاشمی  1377تا 1380 
 Fotovat  دکتر امیر فتوت  1380تا 1384
 mosavian  دکترسید محمد تقی حامد موسویان  1384تا 1386
 Vahedian  دکتر عابدین واحدیان  1386تا 1396
 ghabool  دکتر احسان قبول  1396 تا 1401

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

بورسیه تحصیلی

بورسیه تحصیلی

2500 دانشجوی بین المللی
8000 دانش آموخته بین المللی
440 نظام رتبه بندی لایدن
522 نظام رتبه بندی سایماگو
800 نظام رتبه بندی شانگهای
1000 نظام رتبه بندی تایمز