ماده1: ضرورت و اهداف

در راستای اجراي برنامه های مصوب در شورای سیاستگذاری امور بین الملل دانشگاه که در حال حاضر بالاترین ساختار سیاستگذار می باشد و نیز به منظور بررسی روشهای اجرایی شدن تفاهم نامه ها و پیشبرد دیپلماسی علمی دانشگاه، شورای دیپلماسی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل می گردد.

 

ماده 2: ترکیب اعضاء شورا

  • مدیر همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی بعنوان رئیس شورا(رئیس شورا با انتخاب رئیس دانشگاه مدیر بین الملل دانشگاه تعیین شده)
  • رئیس اداره دانشجویان غیر ایرانی
  • رئیس مرکز زبان فارسی
  • رئیس گروه توسعه همکاریهای علمی بین المللی
  • رئیس دبیرخانه دائمی همکاری های علمی ایران و هند
  • مسئول دبیرخانه شورای دیپلماسی برای پیگیری
  • مسئولان بین الملل دانشکده ها و پژوهشکده ها می باشند

تبصره1- در موارد مقتضي با تشخیص رئيس شورا از افراد حقيقي و حقوقي مرتبط با موضوع به عنوان مدعو براي شركت در جلسات شورا دعوت به عمل خواهد آمد.

 

ماده3: وظايف شورا

1- ارائه راهکار و تهیه مصوبات اجرایی برای اجرایی شدن تفاهم نامه های منعقده دانشگاه با مراکز علمی بین المللی در سطح دانشکده ها؛

2- بررسی نحوه اجرایی شدن مصوبات شورای سیاستگذاری دانشگاه؛

3- ساماندهي گردش اجرایی در زير مجموعه هاي دانشکده ها برای تحقق تفاهم نامه ها و ارائه گزارش در جلسات آتی متناسب با نحوه اجرایی نمودن تفاهم نامه ها در هر دانشکده از طریق فرد مسئول امور بین المللی سازی در دانشکده که زیر نظر شورای آموزشی پژوهشی دانشکده تعیین و انجام وظیفه می کنند؛

4- تدوین برنامه های اجرایی سالانه یا دوره ای و برآورد منابع لازم برای تحقق مصوبات شوراي دیپلماسی علمی و ارائه به شورای سیاستگذاری امور بین الملل دانشگاه؛

5- ارزيابي مستمر زيرمجموعه های صف در دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه از طریق فرد مسئول امور بین المللی سازی در دانشکده؛

6- گردآوري اطلاعات مرتبط با سامانه MIS و تكميل اطلاعات در آن سامانه.

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

بورسیه تحصیلی

بورسیه تحصیلی

2500 دانشجوی بین المللی
8000 دانش آموخته بین المللی
440 نظام رتبه بندی لایدن
522 نظام رتبه بندی سایماگو
800 نظام رتبه بندی شانگهای
1000 نظام رتبه بندی تایمز