ماده1: ضرورت و اهداف

در راستای اجراي برنامه های مصوب در شورای سیاستگذاری امور بین الملل دانشگاه که در حال حاضر بالاترین ساختار سیاستگذار می باشد و نیز به منظور بررسی روشهای اجرایی شدن تفاهم نامه ها و پیشبرد دیپلماسی علمی دانشگاه شورای دیپلماسی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل می گردد.

 

ماده 2: ترکیب اعضاء شورا

اعضاء شورا متشکل از روسای دانشکده های فعال در حوزه همکاریهای بین المللی به علاوه معاونان آموزشی، پژوهش و فناوری، فرهنگی اجتماعی و دانشجویی و نیز مدیر همکاریهای علمی بین المللی می باشد.

دبیر شورا مدیر همکاریهای علمی بین المللی می باشد

رئیس شورا با انتخاب رئیس دانشگاه تعیین می گردد

تبصره1- در موارد مقتضي با تشخیص رئيس شورا از افراد حقيقي و حقوقي مرتبط با موضوع به عنوان مدعو براي شركت در جلسات شورا دعوت به عمل خواهد آمد.

 

ماده3: وظايف شورا

1- ارائه راهکار و تهیه مصوبات اجرایی برای اجرایی شدن تفاهم نامه های منعقده دانشگاه با مراکز علمی بین المللی در سطح گروههای دانشگاه

2- بررسی نحوه اجرایی شدن مصوبات شورای سیاستگذاری دانشگاه

3- ساماندهي گردش اجرایی در زير مجموعه هاي دانشکده ها برای تحقق تفاهم نامه ها و ارائه گزارش در جلسات آتی متناسب با نحوه اجرایی نمودن تفاهم نامه ها در هر دانشکده از طریق فرد یا کمیته ی مسئول امور بین المللی سازی در دانشکده که زیر نظر شورای اموزشی پژوهشی دانشکده تعین و انجام وظیفه میکنند.

4- تدوین برنامه های اجرایی سالانه یا دوره ای و براورد منابع لازم برای تحقق مصوبات دیپلماسی علمی و ارائه به شورای سیاستگذاری امور بین الملل دانشگاه

5- ارزيابي مستمر زيرمجموعه های صف در دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه از طریق فرد یا کمیته ی مسئول امور بین المللی سازی در دانشکده

 

ساختارهای اجرایی در حوزه معاونت ها

  • معاونت پژوهشی: کمیته آلمان و روسیه
  • معاونت آموزشی: کمیته آموزشی بین الملل

 

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

بورسیه تحصیلی

بورسیه تحصیلی

2500 دانشجوی بین المللی
8000 دانش آموخته بین المللی
440 نظام رتبه بندی لایدن
522 نظام رتبه بندی سایماگو
800 نظام رتبه بندی شانگهای
1000 نظام رتبه بندی تایمز