اولین-جلسۀ-انجمن-ترویج-زبان-و-ادب-فارسی-ایران-و-کارگروه-آموزش-زبان-و-ادبیات-فارسی-در-وبینار-همکاری-های-علمی-بین-المللی-دانشگاه-فردوسی-مشهد-برگزار-شد
۲۵ آبان ۱۴۰۰

اولین جلسۀ انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران و کارگروه آموزش زبان و ادبیات فارسی در وبینار همکاری های علمی بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در روز دوشنبه، 24 آبان ماه همزمان با روز کتاب و کتاب خوانی، اولین جلسۀ انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران و کارگروه آموزش زبان و ادبیات فارسی در وبینار همکاری های علمی بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این جلسه دکتر حسن ذوالفقاری، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و استاد دانشگاه تربیت مدرس و دکتر احسان قبول، مدیر کارگروه آموزش زبان و ادبیات فارسی انجمن ترویج و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد سخنرانی کردند. ابتدا دکتر ذوالفقاری به موضوع ضرورت های ایجاد گرایش آموزش زبان فارسی در رشتۀ...

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

بورسیه تحصیلی

بورسیه تحصیلی

2500 دانشجوی بین المللی
8000 دانش آموخته بین المللی
440 نظام رتبه بندی لایدن
522 نظام رتبه بندی سایماگو
800 نظام رتبه بندی شانگهای
1000 نظام رتبه بندی تایمز