987986546512     

آقاي يوسف جيوا رئيس هولدينگ شركت كوانتو در آفريقاي جنوبي و هيأت همراه (معاون شركت آقاي غلام داوود و آقاي حميد كرمانشاهي تاجر ايراني در آفريقاي جنوبي) از تاريخ 27 تا 29 تيرماه در دانشگاه فردوسی مشهد حضور داشتند.
     هدف سفر ایشان به مشهد استفاده از دانش کشاورزی و دامپروری و دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در آفریقای جنوبی بود. پس از بازدید از بخش‌های مختلف و مرتبط در حوزه دامپزشکی و کشاورزی و دیدار با هیأت رئیسه دانشکده‌های دامپزشکی و کشاورزی، این هیأت دیداری با دکتر احد ضابط رئیس دانشگاه، دکتر بختیار شعبانی ورکی معاون آموزشی دانشگاه و دکتر احسان قبول مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه داشتند. در این دیدار که رؤسای دانشکده‌های دامپزشکی و کشاورزی و رئیس گروه توسعه همکاریهای بین المللی نیز حضور داشتند، آقای جیوا ضمن تمجید از پیشرفت علم و دانش در جمهوری اسلامی ایران خصوصاً دانشگاه فردوسی مشهد خواهان بهره‌گیری از دوره‌های آزاد و کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌های کشاورزی و دامپزشکی شد. دکتر احد ضابط نیز توسعه دیپلماسی علمی را از اولویت‌های دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد و تأکید داشت با استمرار گفت‌وگوها میان معاونت آموزشی دانشگاه و شرکت هولدینگ کوانتو درخواست‌ها و اهداف یاد شده در این سفر محقق گردد.

2000 طالب دولي
7000 متخرج دولي
470 نظام تصنيف لايدن
509 نظام تصنيف سايماغو
800 نظام تصنيف شنغهاي
800 نظام تصنيف تايمز