1400-6-20-3

وبينار بين المللي بررسي دستاوردهاي علمي فناوري آموزشي در توسعه اجتماعي اقتصادي: تشريك تجربيات ايران و ويتنام” در روز 16 شهريور ماه 1400، به وقت 8  ايران و 10:30 صبح ويتنام، با دبيري دانشگاه فردوسي مشهد از ايران و موسسه آفريقا و خاورميانه آكادمي علوم اجتماعي از ويتنام، حمايت سفارت ايران در ويتنام و همكاري محققين ايراني و ويتنامي برگزار شد.

در ابتدا ،آقاي دكتر مين، رييس موسسه آفريقا و خاورميانه شناسي ويتنام،  و  آقاي دكتر كافي، رياست دانشگاه فردوسي مشهد به شباهت هاي ميان ايران و  ويتنام  اشاره كرده و از اهميت بالاي ارتباطات علمي و فن آورانه ميان دو كشور سخن گفتند. سپس ايشان اذعان داشتند اكنون زمان آن رسيده كه تبادلات دو كشور وارد مرحلۀ پژوهشي و فن آورانه شود. از آنجايي كه كشور ايران رتبۀ برتر در خاورميانه را از حيث تاثير گذاري پژوهشي، فنآورانه و آموزشي دارد، ارتباط مؤسسه اي با تمركز بر آفريقا و خاورميانه،  اهميت انتخاب شايستۀ ارتباط با ايران را دوچندان مي كند. از سويي ديگر، دانشگاه هاي ايران، خصوصا دانشگاه فردوسي مشهد،  علي رغم تنگناهايي كه چيرگي سياست بر ديپلماسي علمي به وجود آورده است، در رتبه بندي هاي جهاني نقش پررنگي دارند.

سپس، معاون پژوهشي و مسئولين بين الملل از ايران از سوي دانشگاه هاي فردوسي مشهد، اصفهان و علامه طباطبايي، و روساي آكادمي از ويتنام از سوي دانشگاه ملي اقتصاد، موسسه آفريقا و خاورميانه ميانه شناسي  و آكادمي علوم اجتماعي در خصوص ظرفيت‌هاي همكاري مشترك دانشگاه ها، تاثير همكاري‌هاي علمي و روابط دوجانبه اقتصاديدو كشور،  فرصت‌ها و چالش‌هاي همكاري علمي فناوري ميان ايران و  ويتنام، بحث و تبادل نظر نمودند. دبير علمي و هماهنگ كننده وبينار، خانم دكتر عذرا قندهاريون، مسئول گروه توسعه همكاري هاي علمي و بين المللي،  آمادگي كامل دانشگاه فردوسي مشهد را جهت تسريع برقراري ارتباط علمي و پژوهشي كشور ويتنام با ساير دانشگاه هاي ايران را  اعلام كرد. اين همكاري در زمينه هاي مختلف از جمله پروژه هاي پژوهشي، آموزشي و فن آورانه، تبادل دانشجويان و اعضا هيت علمي و... خواهد بود.

2000 طالب دولي
7000 متخرج دولي
470 نظام تصنيف لايدن
509 نظام تصنيف سايماغو
800 نظام تصنيف شنغهاي
800 نظام تصنيف تايمز