1400-309   

روز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه به مناسبت سالروز پاسداشت زبان و ادب فارسی دکتر احسان قبول مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با ایرنا بیان کرد که به زبان باید از سه منظر واژگانی، نحوی و گفتمانی نگاه کرد. از منظر واژگانی باید از لحاظ نفوذ زبان‌های دیگر حساسیت وجود داشته باشد ولی باز هم می‌توان از ظرفیت واژگانی زبان‌های دیگر استفاده کرد خصوصاً این‌که به آنها شکل فارسی داد یعنی از میان‌وندها و پسوندهای فارسی بهره جست مثل کلمه «ثروتمند» در زبان فارسی که از ترکیب کلمه عربی «ثروت» و پسوند فارسی «مند» به واژه فارسی تبدیل شده است. درخصوص نحو باید حساسیت بسیار بالا باشد و از نفوذ نحوی زبان‌های دیگر به زبان فارسی جلوگیری کرد زیرا باعث تغییر زبان در بلندمدت می‌شود و ارتباط میان نسل‌های مختلف را مختل می‌کند. در حوزه گفتمانی باید از گفتمان‌های مختلف زبانی که از فرهنگ و زبان دیگر وارد می‌شوند استقبال کرد زیرا باعث تنوع دیدگاه‌ها و افزایش ظرفیت‌های زبان فارسی می‌شود مانند گفتمان زبان علمی یا ژورنالیستی که باعث ایجاد چهارچوب های جدید فکری می‌شود و مثبت و سازنده است. همچنین وی در خصوص بحث فرهنگستان بیان کرد با توجه به این که در فرهنگستان‌ها افراد سیاسی حضور دارند، حضور این افراد برای کسانی که نگاه مخالف به این افراد سیاسی دارند نوعی دافعه ایجاد می‌کند و باعث می‌شود که به تولیدات فرهنگستان نگاه مثبتی نداشته باشند و از این تولیدات بهره نبرند و باوجود هزینه‌های هنگفتی که برای فرهنگستان می‌شود ولی کاربردی زیادی نداشته باشد. ضمن این‌که حضور همین افراد سیاسی باعث می‌شود که استادان مشهور و بزرگ زبان و ادبیات فارسی از حضور در آن خودداری کنند مثل دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی و دکتر تقی پورنامداریان و ادیبان بزرگی مانند هوشنگ ابتهاج.

2000 طالب دولي
7000 متخرج دولي
470 نظام تصنيف لايدن
509 نظام تصنيف سايماغو
800 نظام تصنيف شنغهاي
800 نظام تصنيف تايمز