سخنرانی عمومی و سمینار تخصصی در خصوص کیهان شناسی در دانشکده علوم