مسئولین میز مناطق جغرافیایی

مسئول میز دانشگاه های آلمانی زبان   :

آقای دکتر مهدی فیضی

 

no image
Mehdi Feizi
Assistant Professor
Department of Economics
Faculty of Economics and Administrative sciences
Ferdowsi University Of Mashhad (FUM)
Email: feizi (at) um (dot) ac (dot) ir

 

مسئول میز دانشگاه های فرانسوی زبان   :

آقای دکتر محمدرضا فارسیان

no image
Mohammad Reza Farsian
Associate Professor
Department of French Language and Literature
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University Of Mashhad (FUM)
Email: farsian (at) um (dot) ac (dot) ir
 

 

مسئول میز دانشگاه های روسی زبان   :

خانم دکتر زینب موذن زاده

 

no image
Zeinab Moazzen zade
Assistant Professor
Department of Russian Language
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University Of Mashhad (FUM)
Email: moazen (at) um (dot) ac (dot) ir

 

مسئول میز دانشگاه های عرب زبان   :

آقای دکتر احسان قبول

no image
Ehsan Ghabool
Assistant Professor
Department of Persian Language and Literature
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University Of Mashhad (FUM)
Email: ehsan.ghabool (at) gmail (dot) com