آشنایی با فرصتهای همکاری با دانشگاههای چین (بورسیه ها و جذب اعتبارات بین الملل)