ديدار مدير بين‌الملل دانشگاه پالاکي چک با مدير بين‌الملل دانشگاه

 

روز يکشنبه 5/12/1397 دکتر جاروسلاو فرانک مدير بين‌الملل دانشگاه پالاکي کشور چک با دکتر احسان قبول مدير همکاري‌هاي علمي بين‌المللي و امور دانشجويان غيرايراني ديدار داشت و در ارتباط با گسترش همکاري‌هاي دو دانشگاه مذاکراتي انجام داد.
   در اين ديدار که دکتر رئيسيان، رئيس دانشکده الهيات و معارف اسلامي، دکتر قندهاريون مسئول گروه برنامه‌ريزي و توسعه همکاري‌هاي علمي بين‌المللي و آقاي اکبري مسئول بين‌الملل دانشکده الهيات نيز حضور داشتند، دو طرف بر امضاء تفاهم‌نامه همکاري در اولين فرصت و تهيه قراردادهاي اجرايي از جمله در بخش تبادل دانشجو، چاپ مجله علمي ـ پژوهشي مشترک، استفاده از انواع گرنت‌هاي آموزشي ـ پژوهشي اتحاديه اروپا به توافق رسيدند.