مصوبات وزارت/هیات امنا/ شورای سیاست گذاری امور بین الملل دانشگاه

 
 

  1. تصحيح آيين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي و لحاظ فعاليتهاي علمي بين المللي در روند ارتقا اعضاي هيات علمي ( تاریخ 1398/2/18)
  2. مجوز برگزاری دوره مشترک دکتری ادبیات فرانسه با همکاری دانشگاه سوربن کشور فرانسه ( تاریخ 1398/1/19)
  3. دستورالعمل نحوه تشويق و حمايت از فعاليت هاي بين المللي اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد” (در تاريخ 97/11/29  درشوراي سياست گذاري امور بين الملل دانشگاه به تصویب رسید)
  4. دستورالعمل پذيرش دوره دكتري پژوهش محور ويژه متقاضيان غيرايراني دانشگاه فردوسي مشهد  (اين دستورالعمل در ١٣ ماده و ٦ تبصره در تاريخ 1397/10/3 در شورای سیاست گذاری امور بین الملل دانشگاه به تصویب رسید)
  5. افزایش سقف هزینه های قابل پرداخت به اعضای هیات علمی برای شرکت در مجامع علمی معتبر خارج از کشور ( دستور پانزدهم از صورتجلسه هشتمین نشست عادی هیات منای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ 1396/05/17 )
  6. " دستورالعمل شيوه پذيرش دانشجويان پسا دکتري و دوره هاي کوتاه مدت مطالعاتي ويژه دانشجويان غيرايراني"  بنابر مصوبه چهلمين جلسه شوراي سياستگذاري امور بين الملل دانشگاه دستورالعمل شيوه پذيرش دانشجويان پسا دکتري و دورههاي کوتاه مدت  مطالعاتي ويژه دانشجويان غيرايراني به تصويب رسيد.