راهنمای دانشگاه فردوسی مشهد

 فارسی    
        

فهرست مطالب:

مقدمه
حوزه ریاست دانشگاه
معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی
معاونت اداری و مالی
معاونت پژوهش و فناوری
معاونت دانشجویی
معاونت  فرهنگی و اجتماعی
معاونت طرح و برنامه
نهادها و تشكل های دانشگاه
دانشكده ها و پژوهشكده ها
دانشكده ادبیات و علوم انسانی
دانشكده الهیات و معارف اسلامی
دانشكده علوم ورزشی
دانشكده دامپزشكی
دانشكده علوم اداری و اقتصاد
دانشكده علوم
دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشكده علوم ریاضی
دانشكده كشاورزی
دانشكده معماری و شهرسازی و هنر اسلامی
دانشكده منابع طبیعی و محیط زیست
دانشكده مهندسی
پژوهشكده علوم گیاهی
پژوهشكده هوا خورشید

 


 

 

 

English

 

 

 

Table of Contents:

Introduction
Settling in
Faculty of Agriculture
Faculty of Architecture, Urbanism and Islamic Art
Faculty of Economics and Business Administration
Faculty of Education and Psychology
Faculty of Engineering
Faculty of Letters and Humanities
Faculty of Mathematical Sciences
Faculty of Natural Resources and Environment
Faculty of Sciences
Faculty of Sport Sciences
Faculty of Theology and Islamic Studies
Faculty of Veterinary Medicine
Faculty of Law and Political Sciences
Research Institutes & Centers
Centers of Excellence
Scientific and Scholarly Journals
International Academic Relations Department (INTR)
MOUs Signed
International Students’ Office (ISO)
Center for Teaching Persian Language (CTPL)

 


 

 

 

   French

 

 

 

Table des Matières:

Introduction
S'installer dans
Faculté d'agriculture
Faculté d'architecture, d'urbanisme et d'art islamique
Faculté d'économie et administration des affaires
Faculté d'éducation et de psychologie
Faculté d'ingénierie
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Faculté des sciences mathématiques
Faculté des ressources naturelles et de l'environnement
Faculté des sciences
Faculté des sciences du sport
Faculté de théologie et études islamiques
Faculté de médecine vétérinaire
Faculté de droit et sciences politiques
Instituts et centres de recherche
Centres d'excellence
Journaux Scientifiques et Scientifiques
Département international des relations académiques
Signatures signées
Bureau international des étudiants
Centre d'enseignement de la langue persane

      

 


 

 

 

 Russian

 

 

 

Содержание:

Введение
S'installer dans
Факультет сельского хозяйства
Факультет архитектуры, d'urbanisme et d'art islamique
Faculté d'économie и администрация des affaires
Факультет гуманитарных наук и психологии
Faculté d'ingénierie
Факультет искусств и наук Хьюминес
Факультет математических наук
Faculté des ressources naturelles et de l'environnement
Факультет наук
Факультет естественных наук
Факультет исследований и исследований
Faculté de médecine vétérinaire
Факультет гуманитарных наук и политических наук
Институты и центры рекрутинга
Центры передового опыта
Journaux Scientifiques and Scientifiques
Департамент международных отношений
Подписи подписей
Бюро международных исследований
Центр d'enseignement de la langue persane