تفاهم نامه همکاری های مشترک علمی بین المللی بین دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز تحقیقات ژئوهیدرولوژی، شورای پژوهش های ملی ایتالیا

d48315abd1997f00763c1b338e48d3bb

تفاهم نامه فی مابین دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز تحقیقات ژئوهیدرولوژی وابسته به شورای ملی پژوهش در کشور ایتالیا باهدف همکاری های علمی متقابل منعقد شد. فعالیت این مرکز جهت حفاظت در برابر مخاطرات ژئوهیدرولوژیک مانند فرونشست، فروچاله، فرسایش و سایر مخاطرات مرتبط متمرکز است و تفاهم نامه منعقد شده بین دو نهاد، این امکان را می دهد تا ضمن تمرکز بر فعالیت های علمی مشترک و تبادل استاد و دانشجو، بر روی موضوعاتی که امروز به عنوان چالش های محیط زیست و مخاطرات زیست بوم های ایران مطرح است، فعالیت های علمی و طرح های مشترک پژوهشی جهت حل بحران صورت گیرد. عمده محورهای این تفاهم نامه بر مباحث مرتبط با فرسایش، حفاظت و احیاء خاک، ژئومورفولوژی خاک، تخریب خاک و اکوژئومورفولوژی، مدلسازی مخاطرات ژئوهیدرولوژیک بویژه فرسایش زیرزمینی و تونلی، فرونشست و گسترش فروچاله ها و مدیریت ریسک و حل این بحران ها تاکید دارد.تبادل استاد و دانشجو در خصوص موضوعات مورد بحث در تفاهم نامه، برگزاری دوره ها و سیمنارهای مشترک علمی و نیز انجام تحقیقات مشترک و امکان استفاده مشترک از امکانات، ابزار و تجهیزات لازم جهت پژوهش ها، از جمله انتظارات و فعالیت هایی است که در تفاهم نامه دیده شده است. این تفاهم نامه به کوشش دکتر عادل سپهر، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست و نیز مدیر گروه پژوهشی مخاطرات محیطی و مدیریت اکوسیستم پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان هماهنگ کننده و رابط علمی دانشگاه با طرف ایتالیایی و با امضاء رییس محترم دانشگاه و رییس مرکز تحقیقات ژئوهیدرولوژی ایتالیا در تاریخ 11 مهرماه 1400 در دو نسخه منعقد گردید.

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

بورسیه تحصیلی

بورسیه تحصیلی

2500 دانشجوی بین المللی
8000 دانش آموخته بین المللی
440 نظام رتبه بندی لایدن
522 نظام رتبه بندی سایماگو
800 نظام رتبه بندی شانگهای
1000 نظام رتبه بندی تایمز