شيوه پذيرش دانشجويان پسا دکتري

بنابر مصوبه چهلمين جلسه شوراي سياستگذاري امور بين‌الملل دانشگاه دستورالعمل شيوه پذيرش دانشجويان پسا دکتري ويژه دانشجويان غيرايراني به تصويب رسيد. مفاد اين دستورالعمل به شرح زير است:
    دروه‌هاي پسا دکتري بين‌المللي:
-    درخواست متقاضيان غيرايراني براي پسا دکتري پس از دريافت توسط اداره دانشجويان بين‎الملل، به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال گردد. متعاقبا اين معاونت، درخواست را براي بررسي موضوع، تعيين مجري دوره و تنظيم پيشنهاده به دانشکده ارجاع مي‌دهد. نتيجه بررسي گروه و دانشکده به انضمام پيشنهادۀ تدوين شده براي تصميم‌‌گيري به معاونت پژوهش و فناوري عودت داده شده و نتيجه به اداره دانشجويان بين‌الملل ابلاغ مي‌گردد.
-    پذيرش دانشجويان منوط به معرفي از طرف سازمان، دانشگاه، يا موسسه حامي معتبر بوده و لازم است ضمانت مالي لازم ارائه شود.
-    هزينه‌هاي دوره به حساب ارزي اداره دانشجويان بين‌الملل واريز و به عنوان عوايد ارزي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه محسوب مي‌شود.
-    هزينه دوره براي هر سال معادل 5000 يورو مي‌باشد که توسط موسسه حامي پرداخت مي‌شود. از اين مبلغ 4000 يورو در 4 قسط (هر قسط به ميزان 1000 يورو) در اختيار پژوهشگر پسادکتري قرار مي‌گيرد. مابقي طبق جدول زير براي پوشش هزينه‌ها اختصاص مي‌يابد.

20 درصد سهم دانشگاه 20 درصد سهم مديريت همکاري‌هاي علمي بين‌المللي دانشگاه (بابت خدمات) 40 درصد به منظور تشويق عضو هيأت علمي به پژوهه (ب) استاد اضافه مي‌شود 20درصد سهم دانشکده و گروه مربوطه

    -    هزينه‌هاي دوره و سهم هر واحد به صورت ريالي توسط معاونت پژوهش و فناوري پرداخت مي‌شود.

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

بورسیه تحصیلی

بورسیه تحصیلی

2500 دانشجوی بین المللی
8000 دانش آموخته بین المللی
440 نظام رتبه بندی لایدن
522 نظام رتبه بندی سایماگو
800 نظام رتبه بندی شانگهای
1000 نظام رتبه بندی تایمز