برگزاری کارگاه مالکیت فکری و ثبت اختراع بین المللی در 21 مهرماه 1398