اعلام برنامه های بنياد ژاپن (2019 - 2018)

Japan Foundation Logoبنیاد ژاپن یک نهاد فرهنگی نیمه دولتی است که  دست اندرکار برنامه های تبادلات فرهنگی کشور ژاپن با سایر کـــــشورها است. این نهاد برنامه های متعدد فرهنگی در شاخه های مختلف علوم انسانی از جمله کمک به ترجمه و نشر کتاب، آمـــــوزش زبان ژاپنی، برگزاری دوره های فلوشیپ و غـــــیره  را ارائه می نمــــاید.  اطلاعات بیشتر در پیوند زیر در دسترس می باشد.

https://www.ir.emb-japan.go.jp/itprtop_fa/00_000119.html