طرح IHEI درباره چیست؟

بین المللی سازی آموزش عالی در ایران با حمایت مالی اتحادیه اروپا

زمان اجرای طرح:  23 مهر ماه 1394 تا 22 مهر ماه 1397

 

پروژه " بین المللی سازی آموزش عالی در ایران" یا  IHEI (Internationalisation of Higher Education in Iran) در سطوح خرد و کلان سعی در به روز رسانی نظم آموزش عالی ایران دارد. کنسرسیوم ایجاده شده، مشتمل بر شش نهاد از برجسته ترین دانشگاههای ایران و یه دانشگاه برجسته اروپای، با انجام فعالیت های بین رشته ای مختلف ، در تقویت بعد بین المللی نظام آموزش عالی ایران می کوشد.

راهبرد طرح IHEI چیست؟

این طرح برای تقویت فرایندهای بین المللی سازی دانشگاه های ایران، از راه های زیر استفاده می کند:

  • ظرفیت سازی در زمینه مدیریت برنامه های بین المللی،از طریق برگزاری کارگاه ها و میز گردهای تخصصی با موضوعات مرتبط، که بر مبنای نیازهای موجود طراحی مسی شود؛
  • تقویت توان دانشگاهی و ارتقاء شبکه سازی بین المللی از طریق به روز رسانی دفاتر امور بین الملل دانشگاه های ایران؛ دانشگاه های حاضر در طرح به انتشار نتایج برنامه ها پرداخته و نخستین شبکه بین المللی سازی دانشگاه های ایرانی را تشکیل خواهند داد.

 در این طرح، ظرفیت سازی بر اساس نیازهای گروه های هدف و به صورت چند گانه و ترکیبی انجام خواهد شد. دفاتر بین الملل نیز لازم است با انجام فعالیت های بی المللی  متعدد به تاثیرگذاری طرح کمک کننند. نشست هایی نیز با حضور نمایندگان دانشگاه ها و وزارتخانه های ذیربط برگزار خواهد شد تا بدین طریق، طرفین به گفتمانی مشترک رسیده و به تقویت سیاست های بین المللی پردازند. جهت تسهیل این امر ، دو سند مرجع در این طرح تدوین خواهد شد.

                      اهداف کلی طرح IHEI

کمک به تقویت بعد بین لمللی نظام آموزش عالی ایرن و بهیود سطح مدیریتی آن.

 اهداف ویژه طرح IHEI

  • به روز رسانی فرایندهای بین المللی دفاتر امور بین الملل در شش دانشگاه ایرانی و ایجاد نخستین شبکه بین المللی سازی موسسات آموزش عالی ایران؛
  • تهیه و انتشار دو سند مرجع در سطوح خرد و کلان: گ کتابچه معادل سازی واحد های درسی و تبادل بین المللی استاد و دانشجو در دانشگاه های ایران" و "راهنمای مدیریت دفاتر امور بین الملل در ایران"

 

همایش " بین المللی سازی آموزش عالی در ایران "

از ابتدای پروژه، شش دانشگاه ایرانی عضو کنسرسیوم، ضمن دریافت حمایت مالی از کمیسیون اروپایی و برخورداری از حمایت معنوی( تهیه مطالب آموزشی و تدریس) سه دانشگاه اروپایی طرح، میزبان کارگاه های بین المللی با موضوعات مختلف مرتبط با بین المللی سازی آموزش عالی بودند. در این کارگاه ها موضعات و مباحث مختلفی دربازه حوزه یادشده ارائه شد. مدیران و کارشناسان شش دانشگاه طرح از فرصت ایجاد شده در همایش فعلی برای ارائه مطالب مورد بحث و انتقال تجربیات کسب شده، بهره گرفته اند.

 اعضای طرح