راهنمای دانشگاه

 فارسی    راهنمای جامع دانشگاه فردوسی مشهد
         مقدمه(آخرین بروزرسانی 10 شهریور  1395)
حوزه ریاست دانشگاه (آخرین بروزرسانی 10 شهریور 1395)
معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی(آخرین بروز رسانی 10 شهریور 95)
معاونت اداری و مالی(آخرین بروزرسانی 10  شهریور 95)
معاونت پژوهش و فناوری(آخرین بروزرسانی 10 شهریور 95)
معاونت دانشجویی(آخرین بروز رسانی 10  شهریور  95 )
معاونت  فرهنگی و اجتماعی (آخرین بروز رسانی 10 شهریور  95)
معاونت طرح و برنامه (اخرین بروز رسانی 10 شهریور  95)
نهادها و تشكل های دانشگاه(آخرین بروز رسانی 10 شهریور 95)
دانشكده ها و پژوهشكده ها(آخرین بروز رسانی 14 شهریور 94)
دانشكده ادبیات و علوم انسانی(آخرین بروز رسانی 13 شهریور  95)
دانشكده الهیات و معارف اسلامی(آخرین بروز رسانی 13  شهریور  95)
دانشكده  علوم ورزشی(آخرین بروز رسانی 13 شهریور 95 )
دانشكده دامپزشكی(آخرین بروز رسانی  14 شهریور 95)
دانشكده علوم اداری و اقتصاد(آخرین بروز رسانی 14 شهریور 95 )
دانشكده علوم (آخرین بروز رسانی 14 شهریور 95)
دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی(آخرین بروز رسانی 14 شهریور 95)
دانشكده علوم ریاضی(آخرین بروز رسانی  14  شهریور  95)
دانشكده كشاورزی(آخرین بروز رسانی  14 شهریور 95 )
دانشكده معماری و شهرسازی و هنر اسلامی(آخرین بروز رسانی  14 شهریور 95 )
دانشكده منابع طبیعی و محیط زیست(اخرین بروز رسانی 14 شهریور 95)
دانشكده مهندسی(آخرین بروز رسانی 14 شهریور 95 )
پژوهشكده علوم گیاهی( آخرین بروز رسانی 14 شهریور 95 )
پژوهشكده هوا خورشید  ( آخرین بروز رسانی 14 شهریور 95 )

 

English

 

 

Table of Contents

  Introduction
Settling in
Faculty of Agriculture
Faculty of Architecture, Urbanism and Islamic Art
Faculty of Economics and Business Administration
Faculty of Education and Psychology
Faculty of Engineering
Faculty of Letters and Humanities
Faculty of Mathematical Sciences
Faculty of Natural Resources and Environment
Faculty of Sciences
Faculty of Sport Sciences
Faculty of Theology and Islamic Studies
Faculty of Veterinary Medicine
Faculty of Law and Political Sciences
Research Institutes & Centers
Centers of Excellence
Scientific and Scholarly Journals
International Academic Relations Department (INTR)
MOUs Signed
International Students’ Office (ISO)
Center for Teaching Persian Language (CTPL)

 

French

 

 

Table des Matières

  Introduction
S'installer dans
Faculté d'agriculture
Faculté d'architecture, d'urbanisme et d'art islamique
Faculté d'économie et administration des affaires
Faculté d'éducation et de psychologie
Faculté d'ingénierie
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Faculté des sciences mathématiques
Faculté des ressources naturelles et de l'environnement
Faculté des sciences
Faculté des sciences du sport
Faculté de théologie et études islamiques
Faculté de médecine vétérinaire
Faculté de droit et sciences politiques
Instituts et centres de recherche
Centres d'excellence
Journaux Scientifiques et Scientifiques
Département international des relations académiques
Signatures signées
Bureau international des étudiants
Centre d'enseignement de la langue persane

      

 

Russian

 

 

Содержание

 

 Введение
S'installer dans
Факультет сельского хозяйства
Факультет архитектуры, d'urbanisme et d'art islamique
Faculté d'économie и администрация des affaires
Факультет гуманитарных наук и психологии
Faculté d'ingénierie
Факультет искусств и наук Хьюминес
Факультет математических наук
Faculté des ressources naturelles et de l'environnement
Факультет наук
Факультет естественных наук
Факультет исследований и исследований
Faculté de médecine vétérinaire
Факультет гуманитарных наук и политических наук
Институты и центры рекрутинга
Центры передового опыта
Journaux Scientifiques and Scientifiques
Департамент международных отношений
Подписи подписей
Бюро международных исследований
Центр d'enseignement de la langue persane