اهداف

گسترش و تعميق تعاملات سازنده و هم‌افزا با مراکز علمي، ‌فرهنگي، اجتماعي، ورزشی و اقتصادي در سطح ملي و بين‌المللي