فراخوان برنامه های بورسیه موسسه تبادلات آکادمیک آلمان و رویداد Falling Wall Lab

آخرین و جدیدترین برنامه های بورسیه ی موسسه تبادلات آکادمیک آلمان (دآآد) و فراخوان ثبت نام در رویداد

 

 Falling Walls Lab

 

لینک 1: بورسیه ها

لینک 2: کمک مالی پروژها

لینک 3: پوستر رویداد Falling Walls Lab