وظایف مسئول دفتر

شرح وظايف مسئول دفتر:

·        مسؤل دفتر مديريت

·        مسئول سايت اينترنتي دفتر و بروزرساني آن

·        پاسخگويي به تلفن‌هاي دفتر

·        پاسخگويي به مراجعين

·        ارسال نامه‌ها