شرح وظايف:

·        مسؤل دفتر مديريت

·        مسئول سايت اينترنتي دفتر و بروزرساني آن

·        پاسخگويي به تلفن‌هاي دفتر

·        پاسخگويي به مراجعين

·        ارسال نامه‌ها

5070 :تعداد دفعات بازیدفرم‌ها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.